Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ προς το ΥΠΑΙΘ
για την κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης του ΥΠΑΙΘ στα ΑΕΙ για το 2023

Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4653/20 καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 75165/Ζ1/17-06-2022 (ΦΕΚ 3131/Β/20-06-2022), υπέβαλε εισήγηση στο ΥΠΑΙΘ για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υπουργείου στα ΑΕΙ.

Η εισήγηση περιλαμβάνει: Α) τον τρόπο κατανομής του 80% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ στα ΑΕΙ με αντικειμενικά κριτήρια, Β) τον τρόπο κατανομής του 20% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ προς τα ΑΕΙ με ποιοτικά κριτήρια και Γ) τη συνολική πρόταση κατανομής της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης, για το έτος 2023.

Α. Εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων για την κατανομή της χρηματοδότησης του έτους 2023

Το Ανώτατο Συμβούλιο στη συνεδρίασή του με αρ. 38/7-09-2022 εφάρμοσε τα προβλεπόμενα στην αρ. 75165/Ζ1/17-06-2022 YA κατ’ άρθρο 1, αντικειμενικά κριτήρια για τον υπολογισμό των συντελεστών κατανομής ανά ΑΕΙ του 80% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης για το έτος 2023, καθώς και τα κατ’ άρθρα 2 και 3, στάθμιση κριτηρίων και τελικό υπολογισμό των συνολικών δεικτών κατανομής για κάθε ΑΕΙ, ως ακολούθως (Πίνακας 1):

Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω αλγόριθμο κατανομής λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των δύο αυτών Ιδρυμάτων. Τα Ανώτατο Συμβούλιο προτείνει τη χρηματοδότηση της Α.Σ.Κ.Τ. με το ποσό του έτους 2022, ενώ δεν προτείνει χρηματοδότηση για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Τα ειδικότερα στοιχεία και οι υπολογισμοί ενός εκάστου κριτηρίου για κάθε ΑΕΙ παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

Β. Εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων για την κατανομή της χρηματοδότησης του έτους 2023

Το Ανώτατο Συμβούλιο στις συνεδριάσεις του με αρ. 39/14-09-2022 και 40/28-09-2022 εφάρμοσε τα προβλεπόμενα στην 75165/Ζ1/17-06-2022 ΥΑ, κεφάλαιο Β, ποιοτικά κριτήρια για τον υπολογισμό των συνολικών μορίων ανά ΑΕΙ καθώς και τον προσδιορισμό του ποσοστού χρηματοδότησης ανά ΑΕΙ για το 20% της συνολικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα, η διαδικασία εφαρμόστηκε με την ολοκλήρωση των ακόλουθων προβλεπόμενων σταδίων:

α) Υποβολή εκθέσεων δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων. Τα ΑΕΙ υπέβαλαν, σύμφωνα με την 75165/Ζ1/17-06-2022 ΥΑ, εκθέσεις, στις οποίες παρουσίασαν τα επιτεύγματα του έτους 2021 με τιμές δεικτών για κάθε εφαρμοζόμενο κριτήριο, μετά από επιλογή δύο ενοτήτων από τέσσερις κατ’ επιλογήν και μιας υποχρεωτικής, για κάθε Ίδρυμα. Το σύνολο των συμπληρωμένων ενοτήτων για κάθε Ίδρυμα είναι τρεις.

Το σύνολο των κριτηρίων και των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων που συμπληρώθηκαν από τα ΑΕΙ, εντάσσονται σε πέντε ενότητες ως εξής:

Α) τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου,

Β) την ερευνητική δραστηριότητα, την αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού,

Γ) τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης,

Δ) τη διεθνοποίηση και

Ε) την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Η επιλογή των ενοτήτων για κάθε ΑΕΙ παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 2, ως ακολούθως:

 

β) Υπολογισμός και τεκμηρίωση της τιμής του κάθε δείκτη. Οι τιμές των δεικτών υπολογίστηκαν και υποβλήθηκαν από κάθε ΑΕΙ σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Υ.Α. για κάθε κριτήριο και δείκτη, με βάση είτε τα δεδομένα του ΟΠΕΣΠ και άλλα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σε διεθνείς και εθνικές βάσεις, είτε από άλλα τηρούμενα δεδομένα και πληροφορίες κάθε Ιδρύματος. Τεκμηριώθηκαν δε, με τα ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία, τα οποία ζητήθηκαν από την ΕΘΑΑΕ και υπέβαλαν συμπληρωματικά τα Ιδρύματα.

Τα ειδικότερα στοιχεία των εκθέσεων των ΑΕΙ και οι τιμές των δεικτών παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ.

γ) Μοριοδότηση της τιμής του κάθε δείκτη. Ο υπολογισμός της μοριοδότησης από την ΕΘΑΑΕ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο απόδοσης των μορίων, που προβλέπεται στην Υ.Α., κεφάλαιο Β- πίνακας ΙΙΙ, για την αντίστοιχη κατηγορία δεικτών. Τα ειδικότερα στοιχεία και οι υπολογισμοί ενός εκάστου κριτηρίου για κάθε ΑΕΙ παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ. Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει το κάθε ΑΕΙ ανά κατηγορία φαίνεται στον Πίνακα 3.

Κάθε ενότητα δεικτών μοριοδοτείται με ένα σύνολο μορίων που κατανέμεται στους επιμέρους δείκτες σύμφωνα με την αναλυτική αναφορά τους στον Πίνακα IV της ΥΑ. Ο υπολογισμός της μοριοδότησης από την ΕΘ.Α.Α.Ε. πραγματοποιείται σύμφωνα με την μέθοδο υπολογισμού, όπως εμφανίζεται στον Πίνακα ΙII της ΥΑ «Τρόποι απόδοσης μορίων στους επιμέρους δείκτες βάσει του τύπου του δείκτη», η οποία περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες υπολογισμού των μορίων ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης της τιμής του κάθε δείκτη.

δ) Αξιολόγηση των εκθέσεων επιδόσεων των ΑΕΙ. Η αξιολόγηση των εκθέσεων των ΑΕΙ και η απόδοση της μοριοδότησης πραγματοποιήθηκε από την ΕΘΑΑΕ, με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ του οικείου ΑΕΙ ως προς την πληρότητα και αξιοπιστία των υποβαλλόμενων στοιχείων.

ε) Υπολογισμός ποσοστού χρηματοδότησης ανά ΑΕΙ. Η κατανομή της χρηματοδότησης του 20% προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό των μορίων, Mi, που συγκεντρώνει το κάθε ΑΕΙ και με το ποσοστό Ai που του αναλογεί από τα αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με την εξίσωση:

Bi

Η στάθμιση με τον ποσοστιαίο συντελεστή αντικειμενικών κριτηρίων γίνεται γιατί τα περισσότερα κριτήρια ποιότητας έχουν υπολογιστεί αφαιρώντας τη διάσταση του μεγέθους του ΑΕΙ. Οι συντελεστές που προκύπτουν φαίνονται στον Πίνακα 4.

Γ) Τελική πρόταση κατανομής της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του 2023 στα ΑΕΙ

Ο συνολικός προτεινόμενος συντελεστής, Ci , της κατανομής της χρηματοδότησης του κάθε ΑΕΙ προκύπτει από την παρακάτω εξίσωση:

Ci

όπου 0,8 και 0,2 δηλώνουν αντίστοιχα τα ποσοστά που δίνονται με αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια. Η τελική προτεινόμενη κατανομή φαίνεται στον Πίνακα 5.