Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Όραμα

Η ΕΘΑΑΕ στις επόμενες δεκαετίες θα πρέπει να διαδραματίσει έναν κεντρικό ρόλο για τη μετατροπή της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία, με ελκυστικά ΑΕΙ που θα παράγουν επιστήμονες με δημιουργικό τρόπο σκέψης, ευρεία μόρφωση, γνώσεις αιχμής και δίκαιη ανταμοιβή και αναγνώριση των προσόντων τους στην αγορά εργασίας.

Αποστολή

Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΕΘΑΑΕ.:α) συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανομή της επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και β) αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

Αξίες που διέπουν τη λειτουργία και δράση της ΕΘΑΑΕ

Ακεραιότητα: Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την ανεξάρτητη λειτουργία της ΕΘΑΑΕ, η οποία, ενεργεί με επαγγελματισμό και υψηλή αίσθηση ευθύνης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και με αμεροληψία και αντικειμενικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων.

Λογοδοσία: Προτεραιότητα της ΕΘΑΑΕ αποτελεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων της και ως εκ τούτου, όλες οι δράσεις και οι αποφάσεις της Αρχής δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Σεβασμός στην αυτοτέλεια των ΑΕΙ. Η ΕΘΑΑΕ αναγνωρίζει τη σημασία της ποικιλομορφίας των ΑΕΙ και δίνει εξέχουσα θέση στη διατήρηση του δικαιώματος κάθε Ιδρύματος να διοικεί τον εαυτό του.

Συνεργασία: Η ΕΘΑΑΕ υποστηρίζει το διαμοιρασμό της τεχνογνωσίας που μπορεί να είναι χρήσιμη για την εκπλήρωση του σκοπού της. Επίσης, την αντιλαμβάνεται και ως εισροή και ως εκροή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση της ποιότητας των ευκαιριών εκπαίδευσης.

Διαρκής βελτίωση: Η ΕΘΑΑΕ βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη και αξιολόγηση της ποιότητας του έργου της, ενισχύοντας την προσέγγισή της για διασφάλιση και προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.