Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η επιλογή και ο ορισμός των εμπειρογνωμόνων σε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης γίνεται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Αρχής, η οποία μεριμνά ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων και να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της διαδικασίας.

Βασική προϋπόθεση για τον ορισμό σε μια Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης αποτελεί τόσο το επίπεδο γνώσεων, εμπειρίας και τεχνογνωσίας των εμπειρογνωμόνων για την αποτελεσματική διεξαγωγή της επιθεώρησης, όσο και η ανεξαρτησία τους με το υπό πιστοποίηση ΑΕΙ ή ΠΣ, κατά περίπτωση. Οι εμπειρογνώμονες οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την Αρχή για οποιαδήποτε σχέση με το ΑΕΙ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες υποχρεούνται να κοινοποιούν το συντομότερο δυνατό στον Συντονιστή της Αρχής τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης αποτελείται από 5 μέλη. Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει και ένας φοιτητής, σύμφωνα με την νομοθεσία. Σε περίπτωση πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών που οδηγούν στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, ένα μέλος της Επιτροπής προέρχεται από την αντίστοιχη επαγγελματική ένωση ή επιμελητήριο.

Κατά τη συγκρότηση μιας Επιτροπής, εφαρμόζονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:όλα τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει το ενημερωτικό σεμινάριο της Αρχής
τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής πρέπει να προέρχονται από χώρες της αλλοδαπής

  • ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να προέρχεται από χώρα της αλλοδαπής, να έχει προηγούμενη εμπειρία από τη συμμετοχή του σε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Αρχής και να κατέχει άριστα την αγγλική γλώσσα που αποτελεί τη γλώσσα εργασίας ή/και την ελληνική γλώσσα
  • ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής οφείλει να γνωρίζει επαρκώς το πλαίσιο λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
  • δύο τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία των φύλων στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό
  • εμπειρογνώμονες που είχαν οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας με το υπό εξέταση ΑΕΙ κατά την τελευταία πενταετία, δεν μπορούν να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής
  • εν ενεργεία μέλη των Συμβουλίων της Αρχής δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης

Η ΜΟΔΙΠ του οικείου Ιδρύματος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Αρχή για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ενός ή και περισσότερων μελών της Επιτροπής με το υπό εξέταση ΑΕΙ. Η ΜΟΔΙΠ έχει ακόμη τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά με τα μέλη που έχουν επιλεγεί για τη σύνθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης.

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Αρχής. Για την έγκρισή της το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Επιτροπής, καθώς και την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλογής.

Εφόσον συσταθεί η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, ο Συντονιστής της Αρχής ενημερώνει τους εμπειρογνώμονες για τη σύνθεσή της και αναλαμβάνει τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών και του Προέδρου της Επιτροπής καθώς και με τον υπεύθυνο επικοινωνίας που έχει ορισθεί από τη ΜΟΔΙΠ του οικείου ΑΕΙ για τη διαδικασία της πιστοποίησης του ΕΣΔΠ/ΠΣ.

Τα Καθήκοντα εμπειρογνωμόνων είναι

  • Αξιολόγηση υλικού ιδρύματος
  • Διεξαγωγή συνεντεύξεων
  • Συμμετοχή σε ενημερώσεις της αρχής
  • Προετοιμασία της έκθεσης αξιολόγησης/πιστοποίησης