Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και του διαλόγου που προηγήθηκε της δημοσιοποίησης του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, η ΑΔΙΠ υπέβαλε κατ' αρχάς στο Υπουργείο Παιδείας στις 30-11-2012 Μεθοδολογικό Περίγραμμα Προσέγγισης, με το οποίο διατύπωσε κριτήρια για την διαμόρφωση των προϋποθέσεων αναδιάρθρωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά την δημοσίευση του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ και της επικαιροποίησής του από το Υπουργείο Παιδείας, η ΑΔΙΠ υπέβαλε προς τον Υπουργό Παιδείας Γνωμοδότηση και Συμπληρωματική Γνωμοδότηση επί του προτεινομένου αρχικού και επικαιροποιημένου Σχεδίου στις 8-3-2013 και 14-3-2013 αντίστοιχα. Τα έγγραφα του Μεθοδολογικού Περιγράμματος Προσέγγισης, της Γνωμοδότησης και της Συμπληρωματικής Γνωμοδότησης επί του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ παρατίθενται παρακάτω για κάθε ενδιαφερόμενο.

Μεθοδολογικό περίγραμμα προσέγγισης - Κριτήρια αναδιάρθρωσης Χάρτη ΑΕΙ
Γνωμοδότηση επί του αρχικού Σχεδίου ΑΘΗΝΑ
Συμπληρωματική γνωμοδότηση επί του επικαιροποιημένου Σχεδίου ΑΘΗΝΑ

 Συγκρότηση εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Η ΑΔΙΠ κατά το έτος 2015 συνέταξε κείμενο έκφρασης γνώμης για τη συγκρότηση εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4009/2011. Το κείμενο συντάχθηκε ύστερα από μελέτη όλων των παραγόντων, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στη λειτουργία και ανάπτυξη του εθνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης. Κατά την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, αναδείχθηκαν τα ισχυρά και αδύναμα σημεία του συστήματος, καθώς και οι υφιστάμενες ευκαιρίες και οι κίνδυνοι στο εξωτερικό του περιβάλλον.

Το κείμενο της γνωμοδότησης