Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιείται από την Αρχή κυρίως για την συγκρότηση Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των ΕΣΔΠ και των ΠΣ των ΑΕΙ, αλλά και υποστήριξης οποιασδήποτε διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας.

Τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης δεσμεύονται να:

  •  Λειτουργούν με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και εχεμύθεια
  •  Εξετάζουν διεξοδικά τις πληροφορίες και τα πρόσθετα στοιχεία που υποβάλλονται
  •  Λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης
  •  Ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής και ασπάζονται τη φιλοσοφία της διασφάλισης ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης
  •  Αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων. Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να ενημερώνουν την Αρχή για οποιαδήποτε σχέση με το οικείο Ίδρυμα (υφιστάμενη ή κατά τα τελευταία πέντε χρόνια) καθώς και για οποιαδήποτε προγραμματισμένη συμφωνία ή συνεργασία, ώστε να μην αμφισβητείται η αμεροληψία τους. Συσχετισμοί οι οποίοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων είναι, για παράδειγμα, οι στενές συγγενικές σχέσεις, οι επαγγελματικές ή ερευνητικές συνεργασίες με ανώτατα στελέχη του Ιδρύματος, η απονομή ειδικών βραβείων από το εν λόγω Ίδρυμα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επίσημη σχέση. Η Αρχή εξετάζει κάθε περίπτωση χωριστά.
  •  Συνεργάζονται στενά ως ομάδα υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Επιτροπής και τηρούν πιστά τις προθεσμίες που έχουν τεθεί
  •  Λαμβάνουν υπόψη ότι η διαδικασία πιστοποίησης αποσκοπεί στη βελτίωση και όχι στον στείρο εντοπισμό των αδυναμιών˙ η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο για ενδεχόμενη εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων. Όλοι όσοι έχουν διατελέσει μέλη Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης δεν θα πρέπει να κάνουν χρήση πληροφοριών που αφορούν τις αξιολογήσεις για ίδιο οικονομικό όφελος (π.χ. υπηρετώντας ως σύμβουλοι των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν επιθεωρήσει), χωρίς την άδεια της Αρχής
  •  Τεκμηριώνουν την αποτίμησή τους με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν
  •  Αναφέρουν στην τελική τους έκθεση τυχόν εξωτερικές παρεμβάσεις που δυσχέραναν το έργο τους.

Επιπλέον, ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνος (-η) για την οργάνωση και τον συντονισμό των συζητήσεων καθώς και για την αποτροπή ή εκτόνωση τυχόν έντασης που μπορεί να προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιθεώρησης. Επιπρόσθετα, ο/η Πρόεδρος είναι υπεύθυνος (-η) για την έγκαιρη υποβολή της έγγραφης έκθεσης και λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Αρχής και της Επιτροπής.