Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η ΕΘΑΑΕ προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και του έργου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού – Κανονισμού Λειτουργίας της, και αναθέτει την εξωτερική αξιολόγησή της σε εγκύρους και διεθνώς αναγνωρισμένους αξιολογητές, οργανισμούς ή φορείς αξιολόγησης, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Σωμάτων Διασφάλισης Ποιότητας και πληρούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας. Οι εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και οι εκθέσεις πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση του τετραετούς προγραμματισμού και της αντίστοιχης προγραμματικής συμφωνίας. 

 Οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης/Προόδου/Εξωτερικής Αξιολόγησης της Αρχής είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Πιστοποιητικό ανανέωσης της ιδιότητας μέλους της ΕΘΑΑΕ στην ENQA  pdfENQA Certificate

Επιστολή Προέδρου ENQA με απόφαση Συμβουλίου 2023  pdfBoard letter-membership reconfirmed HAHE

Έγκριση αίτησης ένταξης στο EQAR  pdfEQAR A118 HAHE Approval Decision

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 2022 pdfHAHE external review report 2022

Έκθεση αυτοαξιολόγησης 2021   pdfΈκθεση αυτοαξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ 2021

Έκθεση προόδου 2017 pdfFollow up report 2017
 
Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 2015 pdfHQA External Evaluation Report (2015)
 
Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2014 pdfHQA Self-Evaluation Report (2014)
 
Το Εγχειρίδιο Ποιότητας αποτελεί επίσημο έγγραφο του ΕΣΠ και χρησιμοποιείται ως οδηγός για την εφαρμογή του. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας της Αρχής παρουσιάζεται εδώ:
 

Η ΕΘΑΑΕ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το ISO 9001 pdfΤο πιστοποιητικό ISO 9001 της ΕΘΑΑΕ