Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η ΕΘΑΑΕ προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και του έργου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού – Κανονισμού Λειτουργίας της, και αναθέτει την εξωτερική αξιολόγησή της σε εγκύρους και διεθνώς αναγνωρισμένους αξιολογητές, οργανισμούς ή φορείς αξιολόγησης, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Σωμάτων Διασφάλισης Ποιότητας και πληρούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας. Οι εκθέσεις της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της Αρχής υποβάλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο, το οποίο τις κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Οι εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και οι εκθέσεις πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση του τετραετούς προγραμματισμού και της αντίστοιχης προγραμματικής συμφωνίας. Σε περίπτωση θετικής υπό όρους απόφασης πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ ή απόφασης μη πιστοποίησης, με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ σχεδιάζονται και υλοποιούνται βελτιωτικές ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση στα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται.

Έκθεση αυτοαξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ