Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), έχει ως αποστολή τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Για την πραγματοποίηση της αποστολής της και την επίτευξη των στόχων της η ΕΘΑΑΕ εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Ποιότητας, η οποία συνοψίζεται ως εξής:

Δεσμεύεται στη δημιουργία και διατήρηση εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας και τη διάθεση των αναγκαίων πόρων καθώς και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων ώστε να επιτυγχάνεται η προώθηση της αποστολής και του οράματός της για την υψηλή ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στον στρατηγικό της προγραμματισμό.

Σκοπός του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας της ΕΘΑΑΕ είναι ο σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογή, παρακολούθηση και βελτίωση προτύπων, διαδικασιών, κριτηρίων και δεικτών κατάλληλων για την πιστοποίηση της ποιότητας των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας.

Τα πρότυπα, διαδικασίες και κριτήρια που εκδίδει η ΕΘΑΑΕ εναρμονίζονται με την εθνική νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΧΑΕ (ESG2015).

Η ΕΘΑΑΕ παρακολουθεί και βελτιώνει την ποιότητα των λειτουργιών της μέσω των κοινά καθορισμένων διεργασιών, διαδικασιών και συστημάτων που περιλαμβάνονται στο οικείο εγχειρίδιο ποιότητας. Το εγχειρίδιο ποιότητας περιλαμβάνει τις εξής 10 διεργασίες: πολιτική ποιότητας, διαχείριση πόρων, στοχοθεσία ποιότητας, ανάπτυξη προτύπων και αναθεώρησή τους, οργάνωση εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας, μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση, επικοινωνία με τα ιδρύματα, δημοσιοποίηση πληροφοριών, δραστηριότητες παρακολούθησης της προόδου και διαρκής βελτίωση, οργάνωση εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση της ΕΘΑΑΕ).

Συλλέγει και αναλύει δεδομένα και πληροφορίες από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων διασφάλισης ποιότητας στα ΑΕΙ, με βάσει τα οποία λαμβάνει αποφάσεις για τη βελτίωση των προτύπων, κριτηρίων και διαδικασιών.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί στο στρατηγικό της σχέδιο , καθώς και το πρόγραμμα δράσης αποτελούν σημείο αναφοράς για όλες τις λειτουργίες. Επιπλέον θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στο πλαίσιο της ανασκόπησης του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης του συστήματος επανεξετάζει και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των σχετικών διεργασιών.

Τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου, του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης καθώς και της επιστημονικής και διοικητικής Υπηρεσίας συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της και είναι υπεύθυνα για την απόδοση και τα αποτελέσματα της εργασίας τους.

Η ΕΘΑΑΕ εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δραστηριοτήτων της με την καθιέρωση μηχανισμών λογοδοσίας, την υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας και την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας.

Η ΕΘΑΑΕ υπόκειται σε περιοδική εξωτερική αξιολόγηση ανά πενταετία, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΧΑΕ (ESG2015) και την συνακόλουθη παραμονή της ως μέλους στην ENQA και την ένταξή της στο EQAR.

Η ανωτέρω πολιτική ποιότητας είναι γνωστή στα ενδιαφερόμενα μέρη και εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού της Αρχής.