Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Α) Για μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού των ιδρυμάτων

 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών
 • Βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή/καθηγητή
 • Εμπειρία στην ιδρυματική διοίκηση
 • Εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας (ΕΣΔΠ, ΠΣ) στην ανώτατη εκπαίδευση
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια/επιμορφωτικές δράσεις διασφάλισης ποιότητας

Προαιρετικό

 • Διδασκαλία ή/και έρευνα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Β) Για φοιτητές

 • Προτελευταίο ή τελευταίο έτος σπουδών
 • Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση
 • Συμμετοχή σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες/εθελοντισμός/εκπαιδευτικές δράσεις διασφάλισης ποιότητας

Γ) Για εκπροσώπους ερευνητικών/επαγγελματικών φορέων

 • Ιδιότητα μέλους αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου/επαγγελματικού φορέα
 • Εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
 • Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις διασφάλισης ποιότητας

Γλώσσα

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιπρόσθετα προσόντα

Όλοι οι υποψήφιοι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να:

 • Έχουν γνώση του προτύπου ESG και των σχετικών διαδικασιών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Έχουν αναλυτικές, ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες
 • Συμμορφώνονται με τον κωδικό δεοντολογίας της αρχής
 • Αποδέχονται και να ακολουθούν το πρόγραμμα και την κατανομή εργασιών