Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Όροι Χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

(Προσωρινό κείμενο, υπό έγκριση.)

1.Η παρούσα διαδικτυακή πύλη και το περιεχόμενο της είναι ιδιοκτησία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (εφεξής ΕΘΑΑΕ). Εξαιρείται το περιεχόμενο όπου επισημαίνονται διαφορετικές πηγές προέλευσης του.

2.Οι επισκέπτες της παρούσας Διαδικτυακής Πύλης της ΕΘΑΑΕ (εφεξής διαδικτυακή πύλη ή ΔΠ) αποδέχονται και τηρούν ανεπιφύλαχτα το εκάστοτε εθνικό, κοινοτικό (ΕΕ) και διεθνές δίκαιο καθώς και τους παρακάτω όρους χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει άμεσα να τερματίσουν τη χρήση της παρούσας ΔΠ.

3.Ο επισκέπτης της Διαδικτυακής Πύλης της ΕΘΑΑΕ οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις πράξεων οι οποίες υπονομεύουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την ορθή λειτουργία και διαθεσιμότητα της Διαδικτυακής Πύλης.

4.Η ΕΘΑΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεσμεύεται να ενημερώνει το παρόν κείμενο σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής. Τονίζουμε ότι η χρήση της ΔΠ της ΕΘΑΑΕ δηλώνει και την αποδοχή των τυχόν αλλαγών στους όρους χρήσης χωρίς πρότερη προειδοποίηση. Προκειμένου να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα.

5.Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης διατίθεται ελεύθερα προς το κοινό εκτός εάν επισημαίνεται διαφορετικά. Η αναδημοσίευση τμημάτων του περιεχομένου της ΔΠ επιτρέπεται μόνο υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς, δεν θα αλλοιωθεί κατά κανένα τρόπο, θα υπάρχει ρητή αναφορά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από τη ΔΠ της ΕΘΑΑΕ, θα αναγράφεται ο σχετικός σύνδεσμος προς τη ΔΠ της ΕΘΑΑΕ καθώς και ο χρόνος προσπέλασης του. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

6.Η ΕΘΑΑΕ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ΔΠ να προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών αλλά παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξουν δυσλειτουργίες. Η ΕΘΑΑΕ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνης σχετίζεται με δυσλειτουργίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα το λογισμικό του επισκέπτη ή/και την ποιότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την ΔΠ της.

7.Η ΕΘΑΑΕ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνης σχετίζεται με την χρήση από τους επισκέπτες των συνδέσμων προς δικτυακές πύλες τρίτων.


Συλλογή προσωπικών δεδομένων επισκεπτών της Διαδικτυακής Πύλης της ΕΘΑΑΕ

1.Η Διαδικτυακή Πύλη (ΔΠ) της ΕΘΑΑΕ επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών βάση του κανονιστικού πλαισίου που απορρέει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Ιδιαίτερα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ), η ΕΘΑΑΕ υλοποιεί Πάροχο Υπηρεσιών (Service Provider) για την ταυτοποίηση των χρηστών των συστημάτων της. Ο Πάροχος Υπηρεσιών της ΕΘΑΑΕ συμμετέχει στην Ομοσπονδία ΔΗΛΟΣ του ΕΔΥΤΕ (https://aai.grnet.gr/) και επικοινωνεί με τους Παρόχους Ταυτότητας (Identity Providers) των Φορέων, που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία ΔΗΛΟΣ, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SAML 2.0.
Βάσει του πρωτοκόλλου αυτού ο Πάροχος Υπηρεσιών της ΕΘΑΑΕ λαμβάνει από τους Παρόχους Ταυτότητας των Φορέων της Ομοσπονδίας ΔΗΛΟΣ τα εξής δεδομένα (attributes):
mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση χρήστη
givenName
Όνομα χρήστη
sn
Επώνυμο χρήστη
schacHomeOrganization
Φορέας στον οποίον ανήκει ο χρήστης
schacHomeOrganizationType
Τύπος Φορέα, στον οποίον ανήκει ο χρήστης
eduPersonPrimaryAffiliation
Κύρια κατηγορία, στην οποία εντάσσεται ο χρήστης ως προς την σχέση του με τον Φορέα
displayName
Λεκτικό εμφάνισης πλήρους ονόματος χρήστη
eduPersonAffiliation
Κατηγορίες, στις οποίες εντάσσεται ο χρήστης ως προς την σχέση του με τον Φορέα
eduPersonScopedAffiliation
Κατηγορίες, στις οποίες εντάσσεται ο χρήστης ως προς την σχέση του με τον Φορέα ή με συγκεκριμένα τμήματα του Φορέα
 
Η ΕΘΑΑΕ συλλέγει τα παραπάνω δεδομένα για λόγους απόδοσης δικαιωμάτων πρόσβασης και εξουσιοδότησης στα υποσυστήματα και τις εφαρμογές του ΟΠΕΣΠ.

2.Η Διαδικτυακή Πύλη της ΕΘΑΑΕ ενδέχεται να συγκεντρώσει κάποια στοιχεία έμμεσης αναγνώρισης των επισκεπτών της ΔΠ της μέσω των παρακάτω τεχνολογιών:

Καταγραφή της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου Internet (IP) των επισκεπτών για λόγους ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΘΑΑΕ.
Των τεχνολογιών (HTTP) cookies και Google Analytics. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον Η/Υ σας σε ειδικούς χώρους που ελέγχονται από τον φυλλομετρητή σας κάθε φορά που επισκεπτόσαστε μία ΔΠ. Δεν έχουν την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα αρχεία σας και οι λόγοι χρησιμοποίησης τους είναι η βελτίωση και η στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ΔΠ. Τα στοιχεία που ενδέχεται να καταγράφονται στα cookies είναι είτε τεχνικού τύπου, (π.χ. ο τύπος του φυλλομετρητή, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα), είτε στατιστικής ανάλυσης (η δραστηριότητα του επισκέπτη στην ΔΠ της ΕΘΑΑΕ). Επισημαίνουμε ότι οι φυλλομετρητές προσφέρουν τη δυνατότητα προειδοποίησης για την χρησιμοποίηση cookies από την ΔΠ της ΕΘΑΑΕ και προσφέρουν την επιλογή μερικής ή ολικής άρνησης χρησιμοποίησης τους. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής άρνησης χρησιμοποίησης των cookies ενδέχεται να υπάρξουν δυσλειτουργίες στις προσφερόμενες υπηρεσίες της ΔΠ. Τέλος, η ΕΘΑΑΕ ενδέχεται να επεξεργαστεί τμήμα ή το σύνολο των παραπάνω στοιχείων για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Εφόσον επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμφωνείται για την εκούσια και ανεπιφύλακτη αποστολή του ονόματος σας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας στην ΕΘΑΑΕ.

3.Η ΕΘΑΑΕ συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και το εθνικό και διεθνές δίκαιο δε θα διαθέσει τα συγκεντρωμένα δεδομένα των επισκεπτών της ΔΠ της σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Εξαιρείται η αποστολή δεδομένων, για λόγους συμμόρφωσης της ΕΘΑΑΕ με νομικές υποχρεώσεις ή για προστασία της ΕΘΑΑΕ και του προσωπικού της, προς τις αρμόδιες δημόσιες ή δικαστικές αρχές.

Σας παροτρύνουμε να μελετήσετε την επισυναπτόμενη στο κάτω μέρος της σελίδας δήλωση συμμόρφωσης των Διαδικτυακών Πυλών της ΕΘΑΑΕ με τον ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:
Διεύθυνση: Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 9220944, ΦΑΞ: +30 210 9220143
Τεχνική υποστήριξη, e-mail: , Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): Αθανάσιος Γουδόσης, e-mail:

('Εκδοση: ΕΘΑΑΕ ΓΚΠΔ-Δ-2 v.1.1 WWW.ETHAAE.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ)

pdfΔιαδικτυακές-Πύλες ΕΘΑΑΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΠΔ