Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Οι δείκτες ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί (από το συνδυασμό πεδίων) αποτυπώνουν επιδόσεις των ιδρυμάτων σε 5 τομείς:

  •  Εκπαιδευτικό έργο
  •  Έρευνα και καινοτομία
  •  Χρηματοδότηση
  •  Ανθρώπινο δυναμικό
  •  Υποδομές και υπηρεσίες

Ειδικότερα, το ΟΠΕΣΠ μέσω των δύο υποσυστημάτων (δεδομένα ποιότητας και ΒΙ) εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

Συλλέγει ετησίως ποσοτικά δεδομένα (526 πεδία: Ίδρυμα 179, Τμήμα 157, ΠΠΣ 132, ΠΜΣ 40 και ΠΔΣ 18) από όλα τα ΑΕΙ της χώρας για κάθε ακαδημαϊκό και ημερολογιακό έτος με κέντρο βάρους τις οντότητες: Ίδρυμα, Τμήμα και Προγράμματα Σπουδών των τριών κύκλων.

Υπολογίζει τις τιμές 263 δεικτών (KPI’s) μέσω του ΒΙ: Ίδρυμα (130), Τμήμα (55), ΠΠΣ (51), ΠΜΣ (18) και ΠΔΣ (9).

Είναι προσβάσιμο από κάθε Ίδρυμα μέσω της ΜΟΔΙΠ, η οποία έχει την πλήρη ευθύνη συλλογής και υποβολής των δεδομένων. Η ΜΟΔΙΠ έχει δικαιώματα διαχείρισης του ΟΠΕΣΠ και δυνατότητα δημιουργίας χρηστών για κάθε ένα Τμήμα (ΟΜΕΑ). Σήμερα, η Αρχή συνεργάζεται μέσω του ΟΠΕΣΠ με τα Ιδρύματα και υποστηρίζει 1.200 περίπου χρήστες, απαντά σε ερωτήσεις (1.200 περίπου μέχρι σήμερα) για τη διευκρίνιση τον ορισμό και τη σημασία των δεδομένων και εκδίδει σχετικές αναφορές. Το σύστημα λειτουργεί με δεδομένα από το 2015-2016.

Παράγει αναλυτική και συνοπτική συγκριτική εικόνα για τα Ιδρύματα, Τμήματα και Προγράμματα Σπουδών για όλα τα ΑΕΙ της χώρας (μέσω των δεικτών του ΒΙ), η οποία χρησιμοποιείται σε μελέτες, την ετήσια έκθεση ποιότητας της Αρχής, την συγκρότηση στρατηγικής για τη Διασφάλιση Ποιότητας, την πρόταση εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων, κ.α. Τροφοδοτεί με δομημένες αναφορές τις ΜΟΔΙΠ οι οποίες χρησιμοποιούνται για την σύνταξη στοχοθεσίας ποιότητας του Ιδρύματος, την παρακολούθηση του ΕΣΔΠ, τη σύνταξη των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης και γενικότερα στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων στα ΑΕΙ.

Τροφοδοτεί με δομημένες αναφορές τις Επιτροπές Πιστοποίησης για την ενημέρωσή τους κατά τη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης