Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και Φοιτητών

Το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και Φοιτητών τηρείται από την ΕΘΑΑΕ με αποκλειστικό σκοπό τη συγκρότηση επιτροπών ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες της πιστοποίησης, της αξιολόγησης και εν γένει των δράσεων διασφάλισης ποιότητας. Το Μητρώο της Αρχής περιλαμβάνει περίπου 5.000 εμπειρογνώμονες και ανανεώνεται διαρκώς με νέες εγγραφές, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνει η Αρχή. Επίσης, μπορεί να εμπλουτίζεται με προτάσεις των ΑΕΙ και των συνεργαζόμενων φορέων.

Συνδεθείτε στην εφαρμογή

 

Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ΕΘΑΑΕ λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για την συλλογή και διαχείριση των δεδομένων των ΑΕΙ της χώρας. Το “ΟΠΕΣΠ” (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας) τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 2017 και διαρθρώνεται σε πέντε (5) υποσυστήματα: (α) Δεδομένα ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης, (β) Επιχειρηματική Ευφυία (ΒΙ), (γ) Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (δ) Διαχείριση Πιστοποιήσεων και (ε) Εσωτερική Λειτουργία. Η Αρχή μετά την πραγματοποίηση μελέτης για τον ορισμό και την τυποποίηση των δεδομένων ποιότητας των ΑΕΙ, συνέταξε σχετικό εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος. Τα δεδομένα συλλέγονται σε ετήσια βάση από τις ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων μέσω του υποσυστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας. Μέσω του υποσυστήματος της επιχειρηματικής ευφυίας, το ΟΠΕΣΠ παράγει δείκτες ποιότητας (από το συνδυασμό των δεδομένων), οι οποίοι αποτυπώνουν επιδόσεις των ιδρυμάτων των ακαδημαϊκών μονάδων σε 5 τομείς:

  1.  Εκπαιδευτικό έργο
  2.  Έρευνα και καινοτομία
  3.  Χρηματοδότηση
  4.  Ανθρώπινο δυναμικό
  5.  Υποδομές και υπηρεσίες

Οι αναφορές των δεδομένων και των δεικτών ποιότητας διατίθενται στις ΜΟΔΙΠ καθώς και στις επιτροπές αξιολόγησης και πιστοποίησης και αξιοποιούνται σε κάθε διαδικασία διασφάλισης ποιότητας

Συνδεθείτε στην εφαρμογή