Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2022, η οποία έχει δημοσιευθεί και επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, παρουσιάζει το σύνολο της ετήσιας δραστηριότητας της Αρχής. Ειδικότερα:

Το Α’ Μέρος περιλαμβάνει τις εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο, τόσο σε αριθμούς όσο και άλλες μεταβολές θεσμικού χαρακτήρα. Επιπλέον περιλαμβάνει τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και κυρίως σε ευρωπαϊκό, τόσο για τα συγκριτικά βασικά μεγέθη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όσο και για τις απόψεις, τους νέους θεσμούς και αναδυόμενα θέματα στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως είναι οι θεμελιώδεις αξίες που διέπουν τη λειτουργία των πανεπιστημίων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και η διεθνοποίηση, η διασυνοριακή ανώτατη εκπαίδευση και η διασφάλιση ποιότητας.

Στο Β’ Μέρος της έκθεσης παρουσιάζονται οι δράσεις της Αρχής σε θέματα διασφάλισης ποιότητας των ΑΕΙ, σε θέματα αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη και κατανομής της χρηματοδότησης βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών επιδόσεων των ΑΕΙ.

Στο Γ’ Μέρος της έκθεσης παρουσιάζεται η εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία της Αρχής κατά το έτος 2022.

Τέλος, η Έκθεση περιλαμβάνει χρήσιμα ενημερωτικά Παραρτήματα με Πίνακες κατάταξης των ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τον Χάρτη των πιστοποιήσεων στα ελληνικά ΑΕΙ (2018-2022), την παρουσίαση των εμπειρογνωμόνων που στελέχωσαν τις επιτροπές πιστοποίησης και τα πιστοποιημένα ΠΠΣ με την καλύτερη βαθμολογία ανά επιστημονικό πεδίο.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ