Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ξεκίνησαν με επιτυχία οι πιστοποιήσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Πανεπιστημίων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, στη συνεδρίασή του με αριθμό ΣΑΠ 31/24-07-2023, αποφάσισε τη χορήγηση της πιστοποίησης στα πρώτα δύο ΠΜΣ που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη σύνθετη διαδικασία.

Πρόκειται για δύο μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ΠΜΣ «Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το ΠΜΣ «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, στα οποία χορηγήθηκε πιστοποίηση με πλήρη συμμόρφωση και με διάρκεια ισχύος για πέντε (5) έτη.

Η συμβατή με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Πρότυπα διαδικασία πιστοποίησης που εφαρμόζει η ΕΘΑΑΕ περιλαμβάνει την υποβολή φακέλου και την επιθεώρηση του κάθε Προγράμματος από Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ). Η εν λόγω Επιτροπή, που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων της ΕΘΑΑΕ (καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού) και έναν/μία φοιτητή/τρια από το Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, καλείται να διαπιστώσει τον βαθμό συμμόρφωσης του ΠΜΣ σε 10 διαφορετικά σύνθετα κριτήρια.

Η ΕΘΑΑΕ δημοσίευσε την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των ΠΜΣ των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ στα τέλη Ιουλίου 2022 με καταληκτική προθεσμία στις 28-02-2023. Υποβλήθηκαν πάνω από 400 προτάσεις σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Το έργο της πιστοποίησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι ιδιαιτέρως απαιτητικό, λόγω και του μεγάλου αριθμού ΠΜΣ που λειτουργούν στη χώρα. Η ΕΘΑΑΕ έχει προγραμματίσει, μέχρι το τέλος του 2023, περί τις 200 επιθεωρήσεις ΠΜΣ από ανεξάρτητες ΕΕΑΠ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πιστοποιήσεις των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.