Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ENQA αποφάσισε την ανανέωση της ιδιότητας μέλους της ΕΘΑΑΕ στην ENQA για περίοδο πέντε ετών, από 19-04-2023. Το Συμβούλιο έκρινε ότι η ΕΘΑΑΕ συμμορφώνεται με τα Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), κατόπιν της έγκρισης της αίτησης της Αρχής για ένταξή της στο EQAR (το μητρώο των διαπιστευμένων φορέων διασφάλισης ποιότητας του ΕΧΑΕ), και επομένως πληροί τα κριτήρια της ιδιότητας του μέλους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Εσωτερικού Κανονισμού της ENQA.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ENQA επιδοκίμασε την προσπάθεια της ΕΘΑΑΕ και την πρόοδο που επετεύχθη από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης και ενθαρρύνει την Αρχή να συνεχίσει με την ίδια προσήλωση και τη δέουσα επιμέλεια το έργο της, λαμβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις της έκθεσης. Ο Πρόεδρος της ENQA, κ. Douglas Blackstock, συνεχάρη, στην επιστολή του, τον Πρόεδρο και την Αρχή για το αποτέλεσμα.

Η ΕΘΑΑΕ θα καταθέσει έως τον Σεπτέμβριο του 2024 ενδιάμεση έκθεση προόδου (follow-up report) σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για όλα τα πλήρη μέλη της ENQA.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2022 (εδώ)