Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), έχει ως αποστολή  τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή υποστηρίζει την πολιτεία και τα ΑΕΙ στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των ΑΕΙ.

Για την πραγματοποίηση της αποστολής της και την επίτευξη των στόχων της η ΑΔΙΠ εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Ποιότητας, η οποία συνοψίζεται ως εξής:

Δεσμεύεται στη δημιουργία και διατήρηση εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας και τη διάθεση των αναγκαίων πόρων καθώς και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων ώστε να επιτυγχάνεται η προώθηση της αποστολής και του οράματός της για την υψηλή ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στον στρατηγικό της προγραμματισμό.

Σκοπός του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας της ΑΔΙΠ είναι ο σχεδιασμός, οργάνωση,  εφαρμογή, παρακολούθηση και βελτίωση προτύπων, διαδικασιών, κριτηρίων και δεικτών κατάλληλων για την πιστοποίηση της ποιότητας των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας.

Τα πρότυπα, διαδικασίες και κριτήρια που εκδίδει η ΑΔΙΠ εναρμονίζονται με την εθνική νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΧΑΕ (ESG2015).

Η ΑΔΙΠ  παρακολουθεί και βελτιώνει την ποιότητα των λειτουργιών της μέσω των κοινά καθορισμένων διεργασιών, διαδικασιών και συστημάτων που περιλαμβάνονται στο οικείο εγχειρίδιο ποιότητας. Το εγχειρίδιο ποιότητας περιλαμβάνει τις εξής 10 διεργασίες (πολιτική ποιότητας, διαχείριση πόρων, στοχοθεσία ποιότητας, ανάπτυξη προτύπων και αναθεώρησή τους, οργάνωση εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας, μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση, επικοινωνία με τα ιδρύματα, δημοσιοποίηση πληροφοριών, δραστηριότητες παρακολούθησης της προόδου και διαρκής βελτίωση, οργάνωση εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση της ΑΔΙΠ).

Συλλέγει και αναλύει δεδομένα και πληροφορίες  από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων διασφάλισης ποιότητας στα ΑΕΙ, με βάσει τα οποία λαμβάνει αποφάσεις για τη βελτίωση των προτύπων, κριτηρίων και διαδικασιών.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί στο στρατηγικό της σχέδιο , καθώς και το σχέδιο δράσης αποτελούν σημείο αναφοράς για όλες τις λειτουργίες. Επιπλέον θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στο πλαίσιο της ανασκόπησης του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης του συστήματος επανεξετάζει και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των σχετικών διεργασιών.

Τα μέλη του Συμβουλίου και της Υπηρεσίας συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της και είναι υπεύθυνα για την απόδοση και τα αποτελέσματα της εργασίας τους.

Η ΑΔΙΠ εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δραστηριοτήτων της με την καθιέρωση μηχανισμών λογοδοσίας, την  υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας και την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας.

Η ΑΔΙΠ υπόκειται σε περιοδική εξωτερική αξιολόγηση ανά πενταετία, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΧΑΕ (ESG2015) και την συνακόλουθη παραμονή της ως μέλους στην ENQA και την ένταξή της στο EQAR.

Η ανωτέρω πολιτική ποιότητας είναι γνωστή στα ενδιαφερόμενα μέρη και εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού της Αρχής.

ΕΣΠ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΔΙΠ

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Ποιότητας (ΕΣΠ), είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία της ΑΔΙΠ και η αποτελεσματική λειτουργία, απόδοση και βελτίωση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ENQA.

Πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Ποιότητας (ΕΣΠ) είναι η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας στον διοικητικό κι επιστημονικό πυλώνα της ΑΔΙΠ και το ανθρώπινο δυναμικό της. Ειδικότερα, σε αυτό περιλαμβάνεται η πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Ποιότητας (ΕΣΠ).

Οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης/Προόδου/Εξωτερικής Αξιολόγησης της ΑΔΙΠ είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας αποτελεί επίσημο έγγραφο του ΕΣΠ και χρησιμοποιείται ως οδηγός για την εφαρμογή του. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας της ΑΔΙΠ παρουσιάζεται εδώ:

pdfΕγχειρίδιο Ποιότητας

Επιπλέον, η ΑΔΙΠ έχει υιοθετήσει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 το οποίο εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητές της, που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.