Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Μεταρρύθμιση «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» - Άξονας 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Πυλώνας 3: Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή.

Οι Δικαιούχοι - Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Τα ΑΕΙ σε συνεργασία με Επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις, για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από κοινού με έναν επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή του αρ. 171 του Ν. 4957/2022.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 21/04/2023 και ώρα 13:00 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού του έργου. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα δύο (32) μήνες και έως την 31.12.2025. Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο και την όλη διαδικασία θα βρείτε στα παρακάτω αρχεία.

pdf6ΘΦΙ46ΜΤΛΗ-ΤΥΟ.pdf

docx210423_Visiting_Information_Note_final.docx