Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

pdfΠροδημοσίευση της Πρόσκλησης που αφορά τη Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ στο πλαίσιο του έργου «SUB2.Πανεπιστήμια Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180665 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

pdf«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 693/15-02-2024 (ΑΔΑ:6ΨΧΣ46ΝΚΠΔ-ΞΟΜ) (Ανακοινοποίηση 20-02-2024) Πρόσκλησης υλοποίησης των ερευνητικών έργων με τη μορφή συμπράξεων για το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ».

pdfΠρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση ΠΠΣ - 2ος κύκλος πιστοποίησης ΠΠΣ (επαναπιστοποίηση)

pdfΠρότυπο ΠΠΣ - 2ος κύκλος πιστοποίησης ΠΠΣ (επαναπιστοποίηση)

docxΥπόδειγμα Πρότασης πιστοποίησης ΠΠΣ - 2ος κύκλος πιστοποίησης ΠΠΣ (επαναπιστοποίηση)

docxΥπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας του ΠΠΣ