Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑ 93Γ0Ι5Ζ-ΡΑΥ

 Πίνακας αποκλειομένων κατά το στάδιο ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών (ενότητα Δ1 «Απαιτούμενα προσόντα (επί ποινή αποκλεισμού)» της προκήρυξης)

  1. Θεοδοσίου Πηνελόπη, λόγω έλλειψης πράξης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ για μεταπτυχιακό τίτλο εξωτερικού, σύμφωνα με την προκήρυξη

 Πίνακας προκριθέντων και κληθέντων σε συνέντευξη

  1. Μπομποτά Μαρία

 Προτεινόμενος υποψήφιος

  1. Μπομποτά Μαρία

Πατήστε στον σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 93Γ0Ι5Ζ-ΡΑΥ για τον εξωτερικό συνεργάτη της 2ης κατηγορίας.

Ανακοίνωση_αποτελεσμάτων.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ - Νέα φάση" στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8,9.

Κείμενο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος