Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η ΕΘΑΑΕ προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της προκήρυξης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω.

Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου ΔΔΟΥ ΕΘΑΑΕ

Συνοπτικός Διαγωνισμός με την διαδικασία υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ (CPV: 72000000-5), προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υποέργου 1 «Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» με ΣΑΕ 345/1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (Ορθή Επανάληψη)

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού

Παροχή διευκρινίσεων (16-4-2021)

Παράρτημα Γ

Συνοπτικός Διαγωνισμός με την διαδικασία υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ (CPV: 72000000-5), προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υποέργου 1 «Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» με ΣΑΕ 345/1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού