Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η ΕΘΑΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες, για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης, για την επιστημονική και στατιστική επεξεργασία δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης και την φόρμα της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 7 εξωτερικούς συνεργάτες

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΘΑΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες, για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης και ειδικότερα για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης και την φόρμα της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 εξωτερικούς συνεργάτες

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑ 93Γ0Ι5Ζ-ΡΑΥ

 Πίνακας αποκλειομένων κατά το στάδιο ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών (ενότητα Δ1 «Απαιτούμενα προσόντα (επί ποινή αποκλεισμού)» της προκήρυξης)

  1. Θεοδοσίου Πηνελόπη, λόγω έλλειψης πράξης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ για μεταπτυχιακό τίτλο εξωτερικού, σύμφωνα με την προκήρυξη

 Πίνακας προκριθέντων και κληθέντων σε συνέντευξη

  1. Μπομποτά Μαρία

 Προτεινόμενος υποψήφιος

  1. Μπομποτά Μαρία

Πατήστε στον σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 93Γ0Ι5Ζ-ΡΑΥ για τον εξωτερικό συνεργάτη της 2ης κατηγορίας.

Ανακοίνωση_αποτελεσμάτων.pdf