Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Συνοπτικός Διαγωνισμός με την διαδικασία υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ (CPV: 72000000-5), προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υποέργου 1 «Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» με ΣΑΕ 345/1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (Ορθή Επανάληψη)

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού

Παροχή διευκρινίσεων (16-4-2021)

Παράρτημα Γ

Συνοπτικός Διαγωνισμός με την διαδικασία υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ (CPV: 72000000-5), προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υποέργου 1 «Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» με ΣΑΕ 345/1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού