Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Πατήστε στον σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 93Γ0Ι5Ζ-ΡΑΥ για τον εξωτερικό συνεργάτη της 2ης κατηγορίας.

Ανακοίνωση_αποτελεσμάτων.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ - Νέα φάση" στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8,9.

Κείμενο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκηρύσσουμε οκτώ (8) θέσεις μελών του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), οι οποίες θα καλυφθούν από καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΑΠ ΑΔΑ Ψ0ΑΩΙ5Ζ-Ν4Ρ

ΑΙΤΗΣΗ.doc