Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ - Νέα φάση" στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8,9.

Κείμενο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος