Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Όραμα

Η ΑΔΙΠ  στις επόμενες δεκαετίες θα πρέπει να διαδραματίσει έναν κεντρικό ρόλο για τη μετατροπή της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία, με ελκυστικά ΑΕΙ που θα παράγουν επιστήμονες με δημιουργικό τρόπο σκέψης, ευρεία μόρφωση, γνώσεις αιχμής και δίκαιη ανταμοιβή και αναγνώριση των προσόντων τους στην αγορά εργασίας.

Αποστολή

Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω της περιοδικής (ανά τετραετία) πιστοποίησης της ποιότητας των ΑΕΙ τόσο για το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας που έχουν αναπτύξει όσο και για τα προγράμματα σπουδών και των τριών κύκλων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα σύντομου κύκλου, δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  (που παρέχονται από τις ακαδημαϊκές μονάδες των ΑΕΙ) (N.4009/2011). Επιπλέον, εισηγείται στην Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και τα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ, τρόπους και μέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Για την επίτευξη της αποστολής της, η Αρχή:

  • Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο κυρίως των κοινών αρχών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης του οποίου οι κατευθυντήριες αρχές έχουν προσαρμοστεί στο Εθνικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας με την  έκδοση των προτύπων πιστοποίησης της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των Ελληνικών ΑΕΙ
  • Αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης, σε συνεργασία με τις Μονάδες Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) των ΑΕΙ
  • Υποστηρίζει τα ΑΕΙ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης
  • Διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς
  • Καταρτίζει, τηρεί και ανανεώνει το Μητρώο Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων
  • Δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και ενημερώνει την πολιτεία και τα ΑΕΙ για τις σύγχρονες εξελίξεις διεθνείς εξελίξεις σε συναφή θέματα.

Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των ΑΕΙ.

Η Αρχή έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education –ENQA).

Αρμοδιότητες της ΑΔΙΠ για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ

Η Αρχή γνωμοδοτεί για το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και υποστηρίζει την υλοποίησή του, διαπραγματεύεται τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού με τα επί μέρους ιδρύματα και αξιολογεί την πορεία της εκτέλεσής του, εγγυάται τη διαφάνεια των κριτηρίων χρηματοδότησης και εισηγείται στην Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τα αρμόδια όργανα διοίκησης των ΑΕΙ τρόπους και μέσα για τη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας.

Χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων/ Κέντρα Αριστείας

Η Αρχή μπορεί να εισηγείται στην Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την ολική ή μερική αναστολή της χρηματοδότησης ενός ιδρύματος αν το ίδρυμα, με δική του υπαιτιότητα, δεν παρέχει το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και καινοτομίας στα ΑΕΙ, θεσμοθετείται η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Ανώτατα Ιδρύματα, Σχολές ή Τμήματά τους αναδεικνύονται ως Κέντρα Αριστείας από την ΑΔΙΠ, ύστερα από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγηση ειδικών επιτροπών, τα μέλη των οποίων επιλέγονται με κλήρωση από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η Αρχή. Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι ιδίως η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και η ειδικότερη διαδικασία ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας ορίζονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση της Αρχής.

Αξιολόγηση και δημοσιοποίηση του έργου της ΑΔΙΠ

Κάθε έτος συντάσσεται για το προηγούμενο έτος από την Αρχή έκθεση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και την Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η Αρχή προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και του έργου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού της, και αναθέτει την εξωτερική αξιολόγησή της σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους αξιολογητές ή οργανισμούς ή λοιπούς φορείς που αναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα διεθνώς.

Αξίες

Ακεραιότητα: Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την ανεξάρτητη λειτουργία της ΑΔΙΠ, η οποία, ενεργεί με  επαγγελματισμό και υψηλή αίσθηση ευθύνης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και με αμεροληψία και αντικειμενικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων.

Λογοδοσία: Προτεραιότητα στην ΑΔΙΠ αποτελεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων της και ως εκ τούτου, όλες οι δράσεις και οι αποφάσεις της Αρχής δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Σεβασμός στην αυτοτέλεια των ΑΕΙ. Η ΑΔΙΠ αναγνωρίζει τη σημασία της ποικιλομορφίας των ΑΕΙ και δίνει εξέχουσα θέση στη διατήρηση του δικαιώματος κάθε Ιδρύματος να διοικεί τον εαυτό του.

Συνεργασία: Η ΑΔΙΠ υποστηρίζει το διαμοιρασμό της τεχνογνωσίας που μπορεί να είναι χρήσιμη για την εκπλήρωση του σκοπού της. Επίσης, την αντιλαμβάνεται και ως εισροή και ως εκροή προς  όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση της ποιότητας των ευκαιριών εκπαίδευσης.

Διαρκής βελτίωση: Η ΑΔΙΠ βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη και αξιολόγηση της ποιότητας του έργου της, ενισχύοντας την προσέγγισή της για διασφάλιση και προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.